Sectie Historisch Onderzoek "Hollant"

   Sectie Historisch Onderzoek "Hollant"

        Sectie Historisch Onderzoek “Hollant”

* Opgericht 2002 *

Wat zijn de doelstellingen en werkzaamhedenvan de SHOH ?

Sectie Historisch Onderzoek Holland is onderdeel van de Stichting Souvereine Orde van St. Jacob in Holland

 De werkgroep stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van de Ridderlijke en Ridderorden in Nederland. Hiertoe wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorsprong en continuïteit van historische Ridderorden, in het bijzonder de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland, ingesteld door Graaf Floris V in 1279 en waarin toen 12 Ridders werden opgenomen.Het is een feit dat de originele documenten, stichtingsakte evenals het archief van de Souvereine Orde van St. Jacob verloren zijn gegaan. Oorzaken kunnen zijn de Beeldenstorm en de Reformatie, waarin de Orde als katholiek werd verboden. Ook na 1850 is weinig van Orde van St. Jacob bewaard gebleven, katholieke priesters hielden de Orde in stand. De Duitse bezetter verbood in 1942 alle orden en niet nationaal socialistische organisaties, de archivaris werd ter dood gebracht en het archief is vernietigd of nog ergens verborgen.

De Sectie Historisch Onderzoek “Hollant” stelt zich ten doel om de verloren geraakte archiefstukken op te sporen waardoor dit archief kan worden hersteld. Hiervoor is historisch onderzoek noodzakelijk en de sectie “Hollant” wil haar krachten bundelen en het initiatief nemen om dit speurwerk naar een stuk Hollandse geschiedenis te starten.

Samen met anderen en/of het inschakelen van historici denkt de sectie “Hollant” haar doel te bereiken.

Van de verkregen studieresultaten wordt een uitgave gemaakt, kleine publicaties komen in de vorm van een  syllabus of boekwerk en eenmaal per jaar uitgegeven.

Ontvangen gelden of daartoe bestemde donaties, subsidies en verworven gelden, worden hiervoor aangewend. Donateurs of sponsors ontvangen rapportage of een uitgave van het gevormde product.

Een tweede taak van de sectie is het controleren, beheren en verzorgen van het totale archief van de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland door middel van een administratie.

De sectie zoekt samenwerking met historici die bereid zijn hun verworven informatie te delen en wil graag vanuit de reeds opgebouwde kennis een structurerende en positieve invloed aanwenden voor wetenschappelijk historisch onderzoek. Met regelmaat zullen leden van de sectie archieven raadplegen en contact onderhouden met beheerders van de hiervoor bestaande instanties zoals het Rijksarchief en de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Historische bronnen van waarde voor de algemene geschiedenis van Nederland zullen in kopie overgedragen worden aan de aangegeven instanties.

 Eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid zijn deugden waarvoor de sectie zal waken.

Wat omvat de Sectie Historisch Onderzoek “Hollant”?

Deze sectie is een onafhankelijk orgaan, ten dienste van de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland. De leden van het bestuur zijn door het ridderschap met de Orde verbonden echter zij kunnen zich namens de sectie los van de Orde presenteren en onderzoek doen, wel is beloofd eenmaal per jaar verslag te doen aan het Kapittel van de Orde over de activiteiten. Zij kan alleen over gaan tot uitgeven van de door haar verworven gelden voor een bestaand onderzoek of aanschaf van historisch materiaal na een unaniem bestuursbesluit. Bij grote uitgaven wordt ten minste een lid van het Kapittel van de Orde geraadpleegd.Zij houden onderling 4 keer per jaar een onderlinge vergadering.

Bestuur van de Sectie Historisch Onderzoek Hollant (S.H.O.H.)

De sectie heeft een bestuur gevormd door : Voorzitter, secretaris,  en 2 bestuursleden wetenschappelijke contacten. Allen stellen hun privé eigendommen met betrekking tot ridderorden ter inzage en tijdelijk ter beschikking van het onderzoek.

De huidige bestuursleden zijn:

Drs. A.H.Chr. de Bruyn, secretaris

Dhr. D.W. Siebrecht ,  Voorzitter

Bestuurslid wetenschappelijke contacten, Drs. J.M. Schillhorn van Veen en

Algemeen bestuurslid/adviseur Dhr. Floris de Boer

 

 Er is geen declaratie of beloningsbeleid, de verrichtingen worden onbezoldigd gedaan.  

 Contact:  secretariaat :   hallweg@kpnmail.nl